Herstel in eer en rechten

6 februari 2024

Herstel in eer en rechten als een fresh start. Ontdek wat dit inhoudt, waarvoor je moet opletten en welke procedure je moet volgen.

1. Wat is een herstel in eer en rechten?

Ben je strafrechtelijk veroordeeld, dan zal deze veroordeling op het uittreksel van je strafregister (het vroegere ‘attest van goed zedelijk gedrag’) vermeld worden. Dat dit negatieve gevolgen kan hebben bij bv. het solliciteren naar een nieuwe job, is vrij duidelijk.

Een herstel in eer en rechten betekent dat de strafrechtelijke veroordelingen niet meer op je strafblad vermeld staan. Je strafregister wordt met andere woorden gezuiverd. Om dit te bekomen moet je een specifieke procedure volgen die afgesloten wordt met een rechterlijke beslissing.

 

2. Voor welke misdrijven?

Bepaalde veroordelingen wordt automatisch uitgewist na een periode van 3 jaar. Hiervoor dien je niets te ondernemen en de uitwissing is kosteloos.

De automatische uitwissing slaat enkel op de veroordelingen waarin een politiestraf werd opgelegd. Een politiestraf is:

  • een gevangenisstraf van 1 dag tot 7 dagen;
  • een geldboete van 1 EUR tot 25 EUR (x 8) of;
  • een werkstraf van 20 u tot 45 u.

Veroordelingen die niet in aanmerking komen voor een automatische uitwissing, kunnen het voorwerp uitmaken van een herstel in eer en rechten.

 

3. Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een herstel in eer en rechten moet je voldoen aan bepaalde wettelijke voorwaarden.

Uitvoering van de straffen

Vooreerst moet je aantonen dat je alle opgelegde straffen hebt uitgevoerd. Dit houdt o.m. in dat je alle vrijheidsstraffen hebt ondergaan en geldboetes hebt betaald, tenzij deze voorwaardelijk waren.

Zelfs indien de straffen verjaard zouden zijn, moet je kunnen aantonen dat de verjaring niet te wijten was aan jouw gedrag (bv. onttrekking of ontvluchting).

Daarnaast moet je aantonen dat alle gerechtskosten werden betaald.

Vergoeding van slachtoffers

Daarnaast moeten alle slachtoffers vergoed worden en moet het bewijs van effectieve betaling van de schuld bijgebracht worden. Zelfs indien een slachtoffer in het verleden geen contact heeft opgenomen of wanneer de schuld inmiddels verjaard is, moet je zelf de nodige stappen ondernemen om tot een regeling te komen.

Mogelijks heb je een akkoord gesloten met het slachtoffer of heeft het slachtoffer de schuld kwijtgescholden. Ook dit volstaat om in aanmerking te komen voor een herstel in eer en rechten.

Ondergaan van een proeftermijn

Onder een proeftermijn wordt verstaan de periode tussen de veroordeling(en) en de dag waarop over de aanvraag wordt beslist. Deze termijn is afhankelijk van de aard van de opgelegde straffen en de aard van de feiten.

De minimale tijdsduur bedraagt 3 jaar. Voor zeer ernstige misdrijven bedraagt de minimale tijdsduur 10 jaar (bv. veroordeling tot een gevangenisstraf hoger dan 5 jaar met herhaling).

Werd je voorwaardelijk veroordeeld (uitstel), dan mag de proeftermijn bovendien niet korter zijn dan de duur van het uitstel.

Gedurende de proeftermijn zal je blijk moeten geven van verbetering en goed gedrag, wat o.m. inhoudt dat je geen nieuwe strafbare feiten hebt gepleegd of geen nieuwe veroordelingen hebt opgelopen. Ook feiten waarvoor je een minnelijke schikking hebt betaald, kunnen een herstel in eer en rechten verhinderen.

Bijkomend moet je in deze periode een vaste verblijfplaats in België of in het buitenland hebben gehad.

 

4. Tijdstip van de aanvraag

Je kan een aanvraag voor het bekomen van een herstel in eer en rechten indienen ten vroegste 1 jaar vóór het verstrijken van de proeftermijn.

Heb je in het verleden reeds een aanvraag ingediend, maar werd dit afgewezen? Dan moet je minstens 2 jaar wachten om een nieuwe aanvraag in te dienen, tenzij in de afwijzende beslissing een kortere periode werd vastgelegd.

Tot slot mag je nog niet genoten hebben van een eerder herstel in eer en rechten gedurende een periode van 10 jaar. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter ook hiervan afwijken.

 

5. Procedure

Wijze van de aanvraag

De aanvraag zelf is niet onderworpen aan bepaalde vormvereisten en een gewone brief volstaat. Om bewijsrechtelijke redenen raden we aan om de aanvraag aangetekend te verzenden.

De aanvraag moet wel gemotiveerd zijn. Zo zal je de redenen van de aanvraag moeten uiteenzetten. Bovendien zal je de omstandigheden van de verbetering en goed gedrag duidelijk moeten kaderen en staven.

Het herstel in eer en rechten is ondeelbaar. Dit houdt in dat je niet kiezen welke veroordelingen al dan niet het voorwerp uitmaken van het herstel in eer en rechten.

Verplichte documenten

Bij de aanvraag moeten verplicht de volgende documenten gevoegd worden:

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van elke veroordeling;
  • een attest waaruit blijkt dat er geen rechtsmiddel werd ingesteld tegen het vonnis, opnieuw voor elke veroordeling;
  • een bewijs van betaling van alle geldboetes en gerechtskosten;
  • een bewijs van betaling van de vergoeding van alle slachtoffers;
  • een overzicht van de plaats(en) waar je gedurende de proeftermijn hebt verbleven.

Ontbreken bepaalde documenten, dan zal je in de praktijk verwittigd worden om deze stukken nog toe te voegen. Uitzonderlijk kan de aanvraag teruggezonden worden met de vraag om een nieuwe aanvraag in te dienen met een volledig dossier.

Bevoegdheid

De aanvraag moet gericht worden aan de procureur des Konings van het arrondissement waar je verblijft. Thans worden de aanvragen gecentraliseerd per gerechtelijk arrondissement.

Zo is enkel het parket van Turnhout bevoegd voor het ganse arrondissement Antwerpen.

Beoordeling

Indien de aanvraag volledig is (en alle boven vermelde stukken aanwezig zijn), zal de procureur des Konings de aanvraag onderzoeken.

De procureur des Konings zal, nadat alle nodige inlichtingen zijn opgevraagd (zoals een advies van de burgemeester), een advies opstellen en dit advies overmaken aan de procureur-generaal. Dit gebeurt binnen een periode van 2 maanden vanaf de aanvraag.

Meent de procureur-generaal dat de aanvraag positief is, zal de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak beoordelen zonder je op te roepen.

Zijn er echter vragen of is er een ongunstig advies, dan zal je samen met je advocaat worden opgeroepen om gehoord te worden door de kamer van inbeschuldigingstelling. Enkel in dit geval zijn er gerechtskosten verbonden aan de procedure.

 

6. Gevolgen van een herstel in eer en rechten

Wordt je aanvraag succesvol beoordeeld, zullen de veroordelingen niet meer vermeld worden op het strafblad. Deze veroordelingen kunnen bovendien niet meer dienen als grondslag voor een eventuele herhaling.

De ontzetting uit bepaalde rechten (zoals het stemrecht of het recht om zich verkiesbaar te stellen) wordt eveneens ongedaan gemaakt.

Heb je nog vragen of wens je hulp bij je aanvraag?

 

Verwante artikelen


More
Alcoholslot bij dronken rijdenMore
Lichamelijk of geestelijk ongeschikt om te rijdenMore
Een rijverbod, what's in a name?More
Rijden onder invloedMore
Veroordeeld, wat nu?Monpuno
Monpuno