Privacyverklaring

1. Waarom een privacyverklaring?

Advocatenkantoor Andy Verhaegen en Konsilio (hierna ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze privacyverklaring dient samen gelezen te worden met het cookiebeleid, dat u hier vindt. Bovendien is deze privacyverklaring niet van toepassing op andere websites. Wanneer u doorklikt naar andere websites, zijn we niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens via deze websites. We raden u aan om de betrokken privacyverklaring van deze websites te raadplegen.

Aangezien de privacywetgeving voortdurend in ontwikkeling is, kan deze privacyverklaring op regelmatige basis aangepast worden om te voldoen aan recente wijzigingen en/of nieuwe verplichtingen. We raden u aan om de privacyverklaring af en toe te raadplegen om op de hoogte te zijn van de meest recente versie. Deze versie is van kracht vanaf 30 april 2024.

 

2. Wie is de gegevensverwerker?

De website ‘monpuno.be’ en de app ‘Monpuno’ zijn eigendom van bv Advocatenkantoor Andy Verhaegen (K.B.O.-nr. 0842.874.273, gevestigd te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 86) en zijn een initiatief van Konsilio Advocaten (K.B.O.-nr. 0806.398.810), die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De contactgegevens van Konsilio zijn:

Brusselsesteenweg 267
2800 Mechelen
Tel.: +32 15 55 68 90
www.konsilio.be
bureau@konsilio.be

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via bureau@konsilio.be.

De verantwoordelijke functionaris voor de Gegevensbescherming is Andy Verhaegen, met dezelfde contactgegevens als Konsilio.

 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

We verwerken uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken: 

  • voor- en achternaam;
  • geslacht;
  • geboortedatum;
  • geboorteplaats;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • IP-adres;
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
  • locatiegegevens;
  • gegevens over uw activiteiten op onze website;
  • bankrekeningnummer.

We verwerken (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;
  • gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
  • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

We dringen erop aan dat u geen persoonsgegevens van derden (andere personen dan waarvoor u als contactpersoon of gemandateerde optreedt) doorgeeft of waarvoor geen toestemming werd gegeven. We zullen deze gegevens in elk geval verwijderen, indien deze toch zijn doorgegeven.

Voordat we met een sessie beginnen, wordt uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens te mogen verwerken, gevraagd. U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken door een eenvoudig verzoek daartoe op bureau@konsilio.be.

 

4. Waarom worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
  • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan ons is opgedragen;
  • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of deze van derden; 
  • de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
  • de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening;
  • het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
  • om marketingdoeleinden, zoals het verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen;
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
  • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; 
  • om goederen en diensten bij u af te leveren.

We nemen geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

5. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 

  • verzameld via uw bezoek aan de website: maximaal zes maanden;
  • vijf jaar na beëindiging van het dossier.

 

6. Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

We verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met:

  • derden die betrokken worden bij de uitvoering van de dienstverlening: de postbezorger/koerier om indien nodig documenten bij u te bezorgen;
  • overheidsdiensten wanneer deze ons vragen de informatie openbaar te maken;
  • verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
  • verwerkers die voorzien in hosting van deze website en aanverwante databases;
  • medische adviseurs, experten, specialisten, …

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

7. Welke rechten heb ik?

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bureau@konsilio.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, zijnde de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer (RR) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We houden eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat we gebeurlijk niet verplicht zullen zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens: 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: +32 2 274 48 00
contact@apd-gba.be