Hoe kunnen we je helpen?

In ons kenniscentrum vind je een overzicht van de meest gestelde vragen gegroepeerd per thema, beantwoord door onze team.

Heb je een andere vraag? Stel ze gerust via onze contactpagina.

Algemeen

Wat is een proces-verbaal van waarschuwing?

Dit krijg je bij een vaststelling van zeer lichte inbreuken (bv. defect licht). Doorgaans word je niet vervolgd als je deze inbreuk herstelt binnen de termijn zoals bepaald in het proces-verbaal.

Wie is een jonge bestuurder?

Ben je op het ogenblik van het begaan van een verkeersovertreding minder dan twee jaar houder van een geldig Belgisch rijbewijs categorie B, dan behoor je tot de categorie van 'jonge bestuurder'.

Wie is een professionele bestuurder?

Een professionele bestuurder is elke persoon die een voertuig bestuurt waarvoor een rijbewijs categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E vereist is. Daarnaast zijn personen die andere personen beroepsmatig vervoeren (bv. taxi's, leerlingenvervoer, rijinstructeur) ook te beschouwen als professionele bestuurders.

Wat is een onmiddellijke inning?

Een onmiddellijke inning is een boete die door de politie wordt voorgesteld. Indien je deze boete tijdig betaalt, dan is de zaak definitief afgehandeld. Doe je dit niet, dan zal het parket een minnelijke schikking aanbieden, die hoger zal zijn.

Wat is een minnelijke schikking?

Een minnelijke schikking ('verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom') is een boete die door het parket wordt voorgesteld en die hoger is dan een onmiddellijke inning. Indien je deze boete tijdig betaalt, dan is de zaak definitief afgehandeld. Betaal je niet, zal je hetzij een bevel tot betalen, hetzij een dagvaarding ontvangen.

Wat is een bevel tot betalen?

Wanneer je een minnelijke schikking niet tijdig hebt betaald, kan het parket voor bepaalde overtredingen een bevel tot betalen betekenen. Het bedrag is 35% hoger dan de voorgestelde minnelijke schikking. Hierbij hoeft het parket je niet meer te dagvaarden voor de politierechtbank (lees ook onze artikel).

Wat is een administratieve toeslag?

Sinds 2021 is een administratieve toeslag (jaarlijks geïndexeerd) als administratiekost verschuldigd bij een onmiddellijke inning, minnelijke schikking of bevel tot betalen. Anno 2023 bedraagt dit 10,02 EUR of 28,71 EUR.

Laad meer

Laad minder

Alcohol

Wat betekent UAL?

UAL staat voor Uitgeademde Alveolaire Lucht. Dit is het resultaat van een ademanalyse die de hoeveelheid alcohol in je uitgeademde lucht meet.

Wat betekent BAC?

BAC staat voor BloedAlcoholConcentratie. Dit is het resultaat van een bloedproef, afgenomen door een dokter, die de hoeveelheid alcohol in je bloed (promille) meet.

Wat is alcoholintoxicatie?

Alcoholintoxicatie is de objectieve toestand die overeenstemt met de aanwezigheid van een hoeveelheid alcohol in het bloed of in de alveolaire lucht die door een bestuurder wordt uitgeademd. Men spreekt van strafbare alcoholintoxicatie wanneer deze een bepaalde grens overschrijdt.

Wat is dronkenschap?

Dronkenschap is de subjectieve toestand waarin je je bevindt wanneer je je daden niet meer blijvend beheerst. Dronkenschap kan ook worden veroorzaakt door het innemen van medicatie of drugs. Dit wordt door de politie vastgesteld op basis van uiterlijke kenmerken (bv. een onzekere gang, een dubbelslaande tong of zware oogleden).

Wat is het verschil tussen dronkenschap en alcoholintoxicatie?

Dronkenschap is een subjectieve inschatting, terwijl alcoholintoxicatie is gebaseerd op objectieve meetresultaten. Je kunt dronken zijn zonder te hebben gedronken (bv. door gebruik van medicatie). Je kunt ook het wettelijke minimum van alcoholintoxicatie hebben overschreden zonder effectief dronken te zijn.

Wat is een stuurverbod?

Een stuurverbod of tijdelijk rijverbod kan door de politie worden opgelegd bij alcoholintoxicatie of dronkenschap voor een duur van 2 uur tot 12 uur. Belangrijk is dat dit rijverbod voor alle categorieën van voertuigen geldt en dus ook voor fietsen.

Wat is een omkaderingsprogramma?

Als de rechter een alcoholslot oplegt, moet je verplicht een omkaderingsprogramma volgen bij een erkende instelling. Deze opleiding bereidt je voor op het gebruik van een alcoholslot.

Wat is een alcoholslot?

Een alcoholslot is een toestel dat ingebouwd wordt in je voertuig, gekoppeld aan de startmotor van je voertuig. Voordat je je voertuig kan starten, moet je blazen in het toestel. Bij een positief resultaat (hoger dan 0,09 mg/l UAL of 0,2 g/l BAC) zal je voertuig niet starten (lees ook onze artikel).

Laad meer

Laad minder

Sancties en maatregelen

Wat zijn herstelexamens?

De rechter kan een rijverbod koppelen aan het slagen van herstelexamens. Tot zolang je hierin niet slaagt, blijft het rijverbod gelden. Er zijn vier verschillende soorten herstelexamens: (1) een theoretisch examen, (2) een praktisch examen, (3) een medisch onderzoek en (4) een psychologisch onderzoek.

Wanneer wordt een herstelexamen opgelegd?

De rechter beslist vrij of hij een herstelexamen oplegt en welke. Ben je echter een jonge bestuurder, dan is de rechter verplicht om een theoretisch of praktisch examen op te leggen. Ook bij recidive (herhaling) moet de rechter de vier herstelexamens opleggen.

Wat is een vervalinstelling?

Een vervalinstelling is een erkende instelling die medische en psychologische herstelonderzoeken mag afnemen.

Wat zijn opdeciemen?

De door de rechter opgelegde geldboeten moeten steeds verhoogd worden met de opdeciemen. Dit is een coëfficiënt waarmee de geldboeten vermenigvuldigd worden om de wettelijke bedragen actueel te houden en aan te passen aan de huidige levensstandaard. Anno 2023 bedraagt de coëfficiënt 8.

Wat is een intrekking van het rijbewijs?

Een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs is een beveiligingsmaatregel, waarbij je voor een bepaalde periode geen voertuig (op grond van het rijbewijs) mag besturen. Doorgaans duurt dit 15 dagen, maar deze periode kan verlengd worden.

Wat is een weekendrijverbod?

Een weekendrijverbod is een gunstmaatregel die de politierechter kan toestaan op jouw verzoek. Dit betekent dat het rijverbod enkel geldt tijdens de weekends en op feestdagen. Je mag dan niet rijden vanaf vrijdag 20 u tot zondag 20 u en vanaf 20 u op de vooravond van een feestdag tot 20 u op diezelfde feestdag. Tijdens de werkweek kan je dus gewoon je wagen blijven gebruiken.

Laad meer

Laad minder

Keuring

Wat indien ik geen uitnodiging ontvangen?

In dat geval moet je zelf ervoor zorgen dat je tijdig je voertuig laat keuren, ofwel uiterlijk de vervaldag van het keuringsbewijs, ofwel vóór de vierde verjaardag van je voertuig.

Kan ik uitstel van keuring vragen?

Spijtig genoeg is dit niet mogelijk. Bij een laattijdige keuring ben je bovendien een toeslag verschuldigd. In geval van overmacht kan je deze toeslag wel terugvragen bij de Vlaamse overheid.

Wanneer moet een oldtimer gekeurd worden?

Een oldtimer tot 30 jaar oud moet jaarlijks gekeurd worden. Vanaf de leeftijd van 30 jaar tot en met 50 jaar oud moet een oldtimer tweejaarlijks gekeurd worden. Oldtimers die ouder dan 50 jaar zijn, moeten slechts vijfjaarlijks gekeurd worden.

Moet ik mijn aanhangwagen ook laten keuren?

Enkel indien je aanhangwagen meer dan 750 kg MTM bedraagt. Daarnaast geldt er een specifieke vrijstelling voor aanhangwagens gebruikt door foorkramers en werfaanhangwagens.

Wat als mijn voertuig is uitgerust met een fietsendrager?

Indien de fietsendrager gemonteerd is op de trekhaak, moet de trekhaak gekeurd worden vóór de indienststelling. Daarna geldt er een jaarlijkse keuring van zodra het voertuig vier jaar oud is.

Moet ik mijn motorfiets laten keuren?

Sinds 1 januari 2023 is dit enkel in Vlaanderen verplicht. De keuring van motorfietsen is enkel verplicht bij verkoop of na een ongeval.

Wat als ik mijn voertuig te laat aanbied?

In dat geval zal het keuringsstation een toeslag aanrekenen. De hoogte ervan is afhankelijk van hoe laat je het voertuig aanbiedt. De referentiedatum op het keuringsbewijs zal wel behouden blijven.

Wat indien mijn voertuig afgekeurd is?

Een groen keuringsbewijs met code 3 betekent dat je het voertuig binnen de drie maanden moet laten herkeuren. Een rood keuringsbewijs met code 2 staat voor een herkeuring binnen de 15 dagen. Bij een rood keuringsbewijs met code 1 is het voertuig verboden voor het verkeer.

Welke documenten moet ik bij een keuring voorleggen?

Het betreft de volgende documenten: het kentekenbewijs of inschrijvingsbewijs, het gelijkvormigheidsattest of certificate of conformity (COC), het laatste keuringsbewijs, een geldige verzekeringskaart ("groene kaart") en desgevallend andere certificaten die van toepassing zijn (LPG, CNG, ...).

Waar kan ik mijn voertuig laten keuren?

Je bent hierin vrij. Zelfs een keuring in een ander gewest is mogelijk. Opgelet, sommige keuringsstations kunnen niet alle keuringen uitvoeren, dus informeer je op voorhand.

Vanaf wanneer mag ik mijn voertuig laten keuren?

Bij een periodieke keuring mag je tot twee maanden vóór het einde van de vervaldatum je voertuig aanbieden. Bij bedrijfsvoertuigen is dit beperkt tot één maand vóór het einde van de vervaldatum.

Wat is een niet-periodieke keuring?

Niet-periodieke keuringen hangen af van welbepaalde omstandigheden. Deze vinden plaats bv. op verzoek van een bevoegde persoon, na een ongeval of bij verbouwingen.

Wat is een periodieke keuring?

Gewone personenauto’s moeten jaarlijks gekeurd van zodra het voertuig ouder dan vier jaar is. Autobussen en autocars moeten om de drie maanden worden gekeurd, ongeacht hun ouderdom. Voor specifieke voertuigen gelden er andere termijnen.

Laad meer

Laad minder

Overtredingen

Wat is een overtreding van de eerste graad?

Verkeersovertredingen worden onderverdeeld in vier graden op basis van het gevaar voor lichamelijk letsel. Per graad gelden specifieke straffen. Een overtreding van de eerste graad brengt het minste gevaar met zich mee en wordt dan ook het minst zwaar bestraft, nl. met een minimumgeldboete van 80 EUR.

Wat is een overtreding van de tweede graad?

Verkeersovertredingen worden onderverdeeld in vier graden op basis van het gevaar voor lichamelijk letsel. Per graad gelden specifieke straffen. Een overtreding van de tweede graad brengt de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar en wordt bestraft met een minimumgeldboete van 160 EUR. Een rijverbod van minstens 8 dagen is eveneens mogelijk.

Wat is een overtreding van de derde graad?

Verkeersovertredingen worden onderverdeeld in vier graden op basis van het gevaar voor lichamelijk letsel. Per graad gelden specifieke straffen. Een overtreding van de derde graad brengt de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar en wordt bestraft met een minimumgeldboete van 240 EUR. Een rijverbod van minstens 8 dagen is eveneens mogelijk.

Wat is een overtreding van de vierde graad?

Verkeersovertredingen worden onderverdeeld in vier graden op basis van het gevaar voor lichamelijk letsel. Per graad gelden specifieke straffen. Een overtreding van de vierde graad brengt de veiligheid van personen rechtstreeks en in hoge mate in gevaar. Je zult hiervoor een dagvaarding ontvangen. De minimumgeldboete bedraagt 360 EUR en het rijverbod bedraagt minstens 8 dagen.

Wat is een vluchtmisdrijf?

Vluchtmisdrijf is wanneer je, na betrokken te zijn geweest bij een verkeersongeval, bewust de plaats van het ongeval verlaat om te vermijden dat de politie dienstige vaststellingen kan doen. Het speelt hierbij geen rol of het ongeval werd veroorzaakt door jouw schuld of door een andere persoon.

Wat is het onderscheid tussen een vluchtmisdrijf en niet ter plaatse blijven?

Het verschil is de intentie. Verlaat je de plaats van het ongeval zonder de intentie om jezelf aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, ben je wellicht enkel schuldig aan het “niet ter plaatse blijven”. Een dergelijk misdrijf wordt veel lichter bestraft, nl. als een overtreding van de eerste graad.

Wat is het meedelen van de identiteit van de bestuurder?

Wanneer met een voertuig een overtreding werd begaan, wordt aangenomen dat de eigenaar ervan deze overtreding heeft begaan. Staat het voertuig op naam van een rechtspersoon, moet de zaakvoerder de identiteit van de bestuurder meedelen. Opgelet, deze verplichting bestaat ook voor een natuurlijke persoon als hij niet reed met zijn voertuig.

Laad meer

Laad minder

Snelheid

Wat is een correctiemarge?

De correctiemarge is een kleine technische foutmarge op het flitstoestel zelf. De correctiemarge bouwt aldus een buffer in tegen eventuele meetfouten van het toestel. De correctiemarge is afhankelijk van de gemeten snelheid: 6 km/u tot maximum 100 km/u of 6% vanaf 100 km/u.

Wat is een tolerantiemarge?

Een tolerantiemarge bepaalt een zekere snelheidsdrempel voor het opstellen van een proces-verbaal. Enkel bij het overschrijden van deze afgesproken drempel zal de politie een proces-verbaal opstellen. Blijf je onder de drempel, maar rijd je sneller dan toegelaten, zal je geen snelheidsboete ontvangen. De tolerantiemarge is variabel van plaats tot plaats.

Wat is een trajectcontrole?

Een trajectcontrole meet de gemiddelde snelheid tussen twee meetpunten over een langer traject. De controle gebeurt via nummerplaatherkenning door een gespecialiseerde ANPR-camera. Hierbij wordt vermeden dat bestuurders net vóór een flitspaal abrupt remmen. Belangrijk is dat een trajectcontrole niet kan worden omzeild door van rijstrook te veranderen.

Hoeveel bedraagt een snelheidsboete?

Het bedrag is afhankelijk van een aantal factoren: de aard van de weg, het soort voertuig waarmee de overtreding werd begaan en een eventuele snelheidsbord. Ook het feit of de overtreding binnen dan wel buiten de bebouwde kom werd begaan, heeft een invloed op het bedrag.

Laad meer

Laad minder

Veroordeeld, wat nu?

Wat is een opschorting?

Bij een opschorting oordeelt de rechter dat de feiten bewezen zijn, maar spreekt hij geen straf uit. Indien je tijdens de proefperiode (van één tot vijf jaar) nieuwe verkeersinbreuken pleegt, kan de opschorting worden herroepen en kan de rechter alsnog een effectieve straf opleggen.

Wat is een uitstel?

Een uitstel betekent dat de rechter een straf oplegt, maar dat de uitvoering van de straf voor een bepaalde termijn (van één tot vijf jaar) wordt uitgesteld. Indien je tijdens deze proefperiode nieuwe inbreuken begaat, kan het uitstel herroepen worden. Bij een herroeping riskeer je om de volledige straf te moeten ondergaan.

Wat is een bijdrage aan het slachtofferfonds?

Deze bijdrage is wettelijk verplicht bij een veroordeling tot een geldboete van minstens 208 EUR. Anno 2023 bedraagt deze bijdrage 200 EUR. Opgelet: bij meerdere tenlasteleggingen zal de bijdrage per tenlastelegging verschuldigd zijn.

Wanneer moet ik de geldboete en gerechtskosten betalen?

Ten vroegste twee maanden na het vonnis zal je van de dienst ‘FOD Financiën – Inning & Invordering’  per post een overschrijvingsformulier ontvangen om de geldboete en de gerechtskosten te betalen. Hierop staat het totale bedrag dat je moet betalen met de uiterste betalingsdatum.

Kan ik uitstel van betaling krijgen?

Indien je financiële problemen hebt, kan je om een uitstel van betaling of een afbetalingsplan vragen bij de FOD Financiën voor de betaling van uw boetes en gerechtskosten. Voor hogere bedragen moet je hiervoor een specifiek aanvraagformulier invullen, waarin je je maandelijkse inkomsten en vermogen moet vermelden.

Kan ik kiezen om, i.p.v. de geldboete te betalen, het vervangend rijverbod te ondergaan?

Nee, men zal eerst proberen om via verschillende manieren de geldboete in te vorderen indien je niet zou betalen. Pas wanneer dit niet mogelijk is (bv. wegens uw financiële toestand), zal het vervangend rijverbod worden uitgevoerd.

Geldt een rijverbod voor alle categorieën?

Ja, tenzij de politierechter beslist – op jouw vraag – om het rijverbod te beperken tot bepaalde categorieën van voertuigen. Het rijverbod moet wel steeds betrekking hebben op de categorie van motorvoertuigen waarmee de overtreding werd begaan.

Moet ik mijn rijbewijs onmiddellijk inleveren na het vonnis?

Nee, hiervoor ontvang je nog een uitnodiging van de politie. Ten vroegste twee maanden na het vonnis krijg je een specifieke brief, getiteld ‘kennisgeving met het oog op tenuitvoerlegging van een verval van het recht tot het besturen van een voertuig’, waarin praktisch wordt uiteengezet hoe je je rijbewijs moet inleveren (lees ook onze artikel).

Hoe moet ik mijn rijbewijs inleveren?

Het rijbewijs kan je persoonlijk afgeven ter griffie tegen een ontvangstbewijs. Je kan ook een mandaat aan een derde geven om het rijbewijs in jouw plaats in te leveren. Tot slot kan je, op eigen risico, het rijbewijs per (aangetekende) post opsturen. In dat geval wordt er gekeken naar de datum van poststempel (lees ook onze artikel).

Wanneer begint mijn rijverbod te lopen?

Het rijverbod begint automatisch te lopen vanaf de vijfde werkdag nadat je een kennisgeving van het rijverbod van de politie hebt ontvangen. Het speelt geen rol of je je rijbewijs hebt afgegeven of wanneer je dit hebt gedaan. Als je op maandag een kennisgeving ontvangt, begint het rijverbod te lopen vanaf de daaropvolgende maandag om 00.00 u.

Laad meer

Laad minder

Rijbewijs

We hebben geen vragen gevonden.