Algemene voorwaarden van Monpuno

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op zowel de app ‘Monpuno’ (hierna: ‘de app’) als de website ‘monpuno.be’ (hierna: ‘de website’).

Beide zijn de eigendom van bv Advocatenkantoor Andy Verhaegen (gevestigd te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 86, met K.B.O.-nr. 0842.874.273) en zijn een initiatief van Konsilio Advocaten, gevestigd te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 267, met K.B.O.-nr. 0806.398.810 (hierna ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’).

De algemene voorwaarden dienen samengelezen te worden met het privacybeleid en het cookiebeleid.

Door de toegang tot en het gebruik van de app en de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de hierna volgende voorwaarden. Indien u zich hiermee niet akkoord kan gaan, wordt u vriendelijk verzocht geen verder gebruik te maken van de app of de website.

 

2. Doel en inhoud

De doelstelling van de app en de website is om u als gebruiker en bezoeker:

  • te informeren omtrent de wetgeving inzake het verkeersrecht;
  • toelichting en duiding te geven omtrent bepaalde thema’s;
  • een overzicht te verschaffen van veelgestelde vragen in de FAQ-pagina;
  • de mogelijkheid te bieden om vragen te stellen in een specifieke context.

We hebben het recht om naar eigen goeddunken en inzicht de inhoud, functies en lay-out aan te passen of te wijzigen, zonder aankondiging of kennisgeving.

 

3. Gebruik van de app

De app is een mobiele applicatie voor zowel IOS als voor Android mobiele toestellen, die u toelaat om de Belgische verkeerswetgeving te raadplegen en een dagvaarding in te scannen.

De app laat u toe om u te registreren, in te loggen, de gegevens op te slaan en te delen.

Het gebruik van de app is persoonlijk en is gekoppeld aan uw mobiel toestel en een rechtsgeldig e-mailaccount. U erkent dat u de rechtmatige houder hiervan bent en als enige hiertoe toegang hebt. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar aan derden. Elk misbruik of oneigenlijk gebruik kan leiden tot een onmiddellijke stopzetting van de app, tijdelijk of definitief.

Het e-mailaccount wordt enkel gebruikt als contact voor de recuperatie of aanpassing van paswoorden, het verzenden van nieuwsbrieven of gerichte e-mails inzake de aanpassingen en updates van de app.

De app voorziet in de volgende abonnementen:

  • free trial: in deze proefperiode van zeven dagen hebt u onbeperkt toegang tot de database. Na het verstrijken hiervan worden de functies beperkt (zoals een beperkte toegang tot de database). Het gebruik van de scanfunctie is beperkt tot twee scans per dag;
  • standard: u hebt onbeperkte toegang tot de database van algemene verkeersovertredingen, doch de toegang tot de database van bijzondere verkeersovertredingen is beperkt. Het gebruik van de scanfunctie is beperkt tot tien scans per dag;
  • professional: u hebt onbeperkte toegang tot de database van bijzondere verkeersovertredingen, doch de toegang tot de database van algemene verkeersovertredingen is beperkt. Het gebruik van de scanfunctie is beperkt tot tien scans per dag;
  • premium: u hebt onbeperkte toegang tot de volledige database.

Bij de betalende abonnementen hebt u een keuze om hetzij een maandelijks abonnement, hetzij een jaarlijks abonnement af te sluiten. We behouden ons het recht om de abonnementsprijzen aan te passen, o.m. om nieuwe producten en functies te kunnen aanbieden. Eventuele prijswijzigingen zullen voorafgaand aan u ter kennis gegeven worden met een redelijke termijn. De prijswijzigingen zullen toepassing vinden vanaf het begin van de volgende abonnementsperiode na de datum van de prijswijziging.

U kunt uw abonnement te allen tijde opzeggen. Na opzegging behoudt u het abonnement van de app tot het einde van de factureringsperiode. U hebt geen recht op teruggave of terugbetaling voor gedeeltelijke periodes of voor een ongebruikte periode.

De scanfunctie in de app maakt gebruik van Google Cloud Vision. Verdere informatie vindt u hier terug. Op geen enkele manier wordt de bekomen informatie op een andere manier opgeslagen, gedeeld of gebruikt om actief contact op te nemen.

 

4. Intellectuele rechten

De inhoud van de app en de website, met inbegrip van de teksten, software, logo’s, beelden, lay-out e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ons toe of aan rechthoudende derden.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van de gegevens van de app en de website, geheel of gedeeltelijk, onder welke vorm en door welk middel, is verboden, tenzij met onze voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming.

 

5. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

Gelet op de vaak en snel gewijzigde wetgeving kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid van de informatie die beschikbaar is op de app en/of de website. Het aanwenden van deze informatie is op eigen risico van de gebruiker of de bezoeker. De informatie op de app en de website kan niet beschouwd worden als een volledig juridisch advies.

Ondanks alle inspanningen die we leveren, kunnen we geen garantie bieden voor de goede werking en de functionele prestaties van de app en de website. We zijn van elke aansprakelijkheid ontheven ingeval een defect of een ontoegankelijkheid zich voordoet. In geen geval zijn we aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het zich toegang verschaffen tot of het gebruiken van de app of de website.

We zijn evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is vanwege een onderbreking van de dienstverlening, technische fouten, virussen of enige andere vorm van overmacht.

 

6. Wijzigingen

We behouden ons steeds het recht voor om deze algemene voorwaarden te herzien, te vervolledigen of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker of de bezoeker om de algemene voorwaarden door te nemen en te aanvaarden telkens wanneer er van de app en de website gebruik gemaakt wordt. Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien in april 2024.

Nieuwe informatie op de app en op de website wordt automatisch onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

 

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen inzake het gebruik van en de toegang tot de app en de website vallen onder het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, zijn bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen.