Een rijverbod, what’s in a name?

16 april 2022

Een rijverbod is een vlag die vele ladingen dekt. Welke sancties of maatregelen hebben tot gevolg dat je geen voertuig meer mag besturen? Deze worden hierna in detail besproken.

1. Stuurverbod of tijdelijk rijverbod

De eerste beveiligingsmaatregel is het stuurverbod of het tijdelijk rijverbod. Dit verbod kadert in de vaststellingen van drugs in het verkeer of alcoholintoxicatie.

Bij betrapping kan de politie een stuurverbod gedurende 2 uur tot 12 uur opleggen. De duur ervan is bepaald als volgt:

  • 2 uur: bij een alcoholintoxicatie van 0,09 tot 0,22 mg/l UAL (voor professionele bestuurders);
  • 3 uur: bij een alcoholintoxicatie van 0,22 tot 0,35 mg/l UAL;
  • 6 uur: bij een alcoholintoxicatie vanaf 0,35 mg/l UAL;
  • 12 uur: bij dronkenschap of rijden onder invloed van drugs.

Indien een stuurverbod van 6 uur of 12 uur is opgelegd, moet je een nieuwe test afleggen bij de politie wanneer je je rijbewijs ophaalt. Test je opnieuw positief, zal het stuurverbod opnieuw verlengd kunnen worden. Er staat geen limiet op het aantal verlengingen ervan.

Het stuurverbod is echter niet beperkt tot motorvoertuigen. Het geldt voor alle voertuigen, zoals bv. een fiets. Ook voertuigen waarvoor je geen houder van een rijbewijs hoeft te zijn (bv. bromfiets klasse A), mogen gedurende deze periode niet bestuurd worden.

Zowel het niet-inleveren van je rijbewijs als rijden tijdens het stuurverbod is strafbaar. Je vindt deze overtredingen terug in de categorie "Alcohol en drugs" in de app.

 

2. Onmiddellijke intrekking van het rijbewijs

Daarnaast kan het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken worden. Het toepassingsgebied van de onmiddellijke intrekking is veel ruimer dan het stuurverbod. Niet enkel bij dronkenschap, bij rijden onder invloed van drugs of bij een alcoholintoxicatie vanaf 0,35 mg/l UAL kan het rijbewijs worden ingetrokken. Zo geldt de onmiddellijke intrekking ook voor de volgende overtredingen:

  • vluchtmisdrijf;
  • verkeersongeval met een zwaargewonde of dodelijk slachtoffer;
  • rijden spijts verval;
  • overtreding van de 2e, 3e of 4e graad;
  • bepaalde snelheidsovertredingen;
  • een uitrusting of elk ander middel bij zich te hebben dat de vaststellingen van overtredingen bemoeilijkt of verhindert (bv. verklikkingstoestellen);
  • overtredingen inzake het alcoholslot;
  • belemmeren van het verkeer.

In eerste instantie geldt de intrekking voor een periode van 15 dagen. De politierechtbank kan deze periode – op vordering van het openbaar ministerie – verlengen met drie maanden. De termijn van drie maanden kan op zijn beurt hernieuwd worden met nogmaals drie maanden. In de praktijk wordt de procedure van verlenging slechts zeer uitzonderlijk toegepast.

Legt de politierechtbank een verval van het recht tot sturen op, zal de periode van de onmiddellijke intrekking in mindering gebracht worden.

 

3. Verval van het recht tot sturen

Het verval van het recht tot sturen of het eigenlijk rijverbod is een strafrechtelijke sanctie die wordt opgelegd door de politierechtbank. De duur is minstens 8 dagen en uitzonderlijk kan een levenslang rijverbod opgelegd worden. Artikel 38 Wegverkeerswet bepaalt in welke gevallen de politierechtbank het rijverbod moet opleggen en in welke gevallen de politierechtbank de mogelijkheid heeft om de vervallenverklaring uit te spreken.

Het herstel van het recht tot sturen kan in bepaalde gevallen afhankelijk gemaakt worden van het slagen in examens of onderzoeken. Het betreft met name een theoretisch examen, een praktisch examen, een medisch onderzoek of een psychologisch onderzoek. Ben je een beginnende bestuurder, dan is het herstel van het recht tot sturen verplicht afhankelijk van het slagen in een theoretisch of praktisch examen.

Eén van de modaliteiten is dat het rijverbod beperkt kan worden tot bepaalde categorieën van voertuigen. Een ander modaliteit is een weekendrijverbod. Dit houdt in dat het rijverbod enkel vanaf vrijdag 20.00 u tot zondag 20.00 u geldt en van 20.00 u op de vooravond van een feestdag tot 20.00 u van die feestdag. Belangrijk is dat het weekendrijverbod uitgesloten is wanneer het herstel van het recht afhankelijk is gemaakt van één of meerdere examens of onderzoeken of wanneer het alcoholslot is opgelegd.

Daarnaast kan het verval van het recht tot sturen ook worden opgelegd als een beveiligingsmaatregel, dit in toepassing van artikel 42 Wegverkeerswet. Dit is het geval wanneer je lichamelijk of geestelijk ongeschikt bent om te rijden.

 

4. Schorsing van het recht tot sturen

Tot slot is er sinds de invoering van het bevel tot betalen de mogelijkheid om het recht tot sturen te schorsen. De schorsing van het recht tot sturen geldt enkel ingeval de overheid er niet in slaagt om het bedrag van het bevel tot betalen in te vorderen binnen de drie jaar.

De duur is afhankelijk van de inbreuk en bedraagt:

    • 8 dagen (bv. voor overtredingen van de eerste graad);
    • 15 dagen (bv. voor overtredingen van de tweede graad);
    • 1 maand (bv. voor overtredingen van de derde graad).

De schorsing gaat in vanaf de vijfde dag na die waarop het openbaar ministerie de kennisgeving heeft gedaan aan de overtreder. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen zijn niet inbegrepen in deze termijn. Deze termijnberekening is bijgevolg hetzelfde als voor het verval van het recht tot sturen.

 

Verwante artikelen


More
Alcoholslot bij dronken rijdenMore
Lichamelijk of geestelijk ongeschikt om te rijdenMore
Rijden onder invloedMonpuno
Monpuno