GAS-boete voor beperkte snelheidsovertredingen

25 september 2023

Beperkte snelheidsovertredingen voortaan bestraft met een GAS-boete. Welke procedure moet worden gevolgd en hoe hoog is de boete?

Vlaamse steden en gemeenten beschikken sinds 2021 over de mogelijkheid om een GAS-boete (gemeentelijke administratieve sanctie) op te leggen bij beperkte snelheidsovertredingen. Dit is de zogenaamde GAS 5. Wordt een GAS-boete opgelegd, zal de overtreder niet meer strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

 

1. Voorwaarden om een GAS-boete te kunnen opleggen

Het opleggen van een GAS-boete voor beperkte snelheidsovertredingen is geen automatisme. Elke stad of gemeente heeft zelf de keuze om GAS-boetes voor dergelijke overtredingen te voorzien. De betrokken stad of gemeente zal in dat geval wel moeten voldoen aan de volgende voorwaarden.
 

Vastgelegd in een reglement of verordening

In de eerste plaats moet de gemeenteraad de administratieve geldboetes in een reglement of een verordening aannemen. Je vindt deze normalerwijze terug op de website van je stad of gemeente, of op de website van de samenwerkingsvorm indien er een samenwerking is tussen meerdere steden en gemeenten (bv. politieverordening van Mechelen).

Werd er geen specifiek reglement aangenomen, blijft de normale strafrechtelijke procedure van toepassing. In dat geval zullen snelheidsovertredingen uitsluitend door het openbaar ministerie vervolgd kunnen worden.
 

Enkel in zone 30 of zone 50

De overtreding moet begaan zijn in een zone waar de maximumsnelheid 30 km/u of 50 km/u is. Dit is ongeacht of de weg een gemeenteweg of een gewestweg is.

Wordt de overtreding bv. begaan in een woonerf (waar een snelheidsbeperking van 20 km/u geldt) of in een zone 70, is deze regeling niet meer van toepassing.
 

Beperkte snelheidsovertreding

De toegelaten snelheid mag niet overschreden worden met meer dan 20 km/u. Dit is bovenop de technische correctiemarge van 6 km/u. Is de overschrijding hoger dan 20 km/u, kan deze overtreding enkel strafrechtelijk vervolgd worden.

Bv. Ben je geflitst aan een snelheid van 36 km/u in een zone 30, is er geen sprake van een snelheidsovertreding en kan er geen GAS-boete worden opgelegd. Was je snelheid echter 57 km/u in een zone 30, zal je enkel strafrechtelijk vervolgd kunnen worden (overschrijding van 21 km/u).

 

Begaan door een meerderjarige persoon of een rechtspersoon

Enkel meerderjarige personen of rechtspersonen kunnen het voorwerp zijn van een GAS-boete.
 

Vaststelling door een automatisch toestel gefinancierd door de gemeente

Daarnaast moet de snelheidsovertreding vastgesteld worden door een automatisch toestel dat gefinancierd werd door de betrokken gemeente of stad. Het is overigens van geen belang of dit toestel bemand, onbemand, mobiel of vast is. Het is dus nog steeds de politie die de overtreding vaststelt en niet de gemeente.

Zowel de bevestigingsstructuur (zoals de paal of de camera) als de randinfrastructuur (zoals de wegkantkast) moeten integraal door de gemeente of de stad bekostigd zijn. Financiering tussen meerdere gemeenten is wel mogelijk.
 

Geen andere overtreding

Tot slot mag er geen andere overtreding vastgesteld worden dan de snelheidsovertreding. Ben je geflitst voor te snel rijden, terwijl je door het rood licht reed, zullen deze beide overtredingen enkel strafrechtelijk behandeld kunnen worden. Een uitsplitsing is bijgevolg niet mogelijk.

 

2. Bedrag van de GAS-boete

Het bedrag van de GAS-boete is wettelijk bepaald. Deze bedragen zijn dezelfde als de bedragen van de onmiddellijke inning. De sanctionerende ambtenaar kan met andere woorden geen lagere bedrag voorstellen dan wettelijk bepaald.

In functie van de plaats van de overtreding en de overschrijding zijn de volgende bedragen toepasselijk (na toepassing van de correctiemarge).
 

Zone 30, schoolomgeving of bebouwde kom

Bedrag30 km/u50 km/u
53 €31-40 km/u51-60 km/u
64 €41 km/u61 km/u
75 €42 km/u62 km/u
86 €43 km/u63 km/u
97 €44 km/u64 km/u
108 €45 km/u65 km/u
119 €46 km/u66 km/u
130 €47 km/u67 km/u
141 €48 km/u68 km/u
152 €49 km/u69 km/u
163 €50 km/u70 km/u

 

Buiten de bebouwde kom

Bedragzone 30 km/uzone 50 km/u
53 €31-40 km/u51-60 km/u
59 €41 km/u61 km/u
65 €42 km/u62 km/u
71 €43 km/u63 km/u
77 €44 km/u64 km/u
83 €45 km/u65 km/u
89 €46 km/u66 km/u
95 €47 km/u67 km/u
101 €48 km/u68 km/u
107 €49 km/u69 km/u
113 €50 km/u70 km/u

 

3. Procedure van een GAS-boete

Vaststelling van de overtreding

Van zodra de politie de snelheidsovertreding vaststelt, moet een afschrift van het proces-verbaal binnen de 14 dagen aan de sanctionerende ambtenaar worden overgemaakt. De sanctionerende ambtenaar dient in deze fase na te gaan of aan alle voorwaarden is voldaan om een GAS-boete te kunnen leggen. Is dit het geval heeft hij opnieuw 14 dagen de tijd om de GAS-boete, samen met het afschrift van het proces-verbaal, aan de overtreder te bezorgen.

De overtreder heeft steeds het recht om een kopie van de vaststelling op te vragen. Let wel op: het opvragen van een kopie maakt geen verweer uit en heeft aldus geen invloed op de beroepstermijn.
 

Schriftelijk verweer binnen de 30 dagen

Van zodra de overtreder de GAS-boete heeft ontvangen, heeft hij het recht om schriftelijk verweer in te dienen. Dit moet gebeuren binnen de 30 dagen. In de praktijk wordt het verweer ingediend elektronisch ingediend via de website van de betrokken stad of gemeente. Overigens wordt de betaling van de GAS-boete tijdens dit verweer opgeschort.

De sanctionerende ambtenaar moet binnen de 90 dagen een beslissing nemen. Volgt er geen beslissing binnen deze termijn, dan wordt het verweer geacht aanvaard te zijn.

Bijzonder is dat de sanctionerende ambtenaar ook tijdens deze procedure moet nagaan of aan alle voorwaarden voor het opleggen van een GAS-boete is voldaan. Stelt hij vast dat dit niet het geval is, zal hij de betrokken politiedienst hiervan op de hoogte moeten brengen en zal de strafrechtelijke procedure gevolgd worden.
 

Beroep bij de politierechtbank binnen de maand

Indien de sanctionerende ambtenaar het verweer heeft afgewezen, heeft de overtreder het recht om binnen de maand beroep in te stellen bij de politierechtbank. Dit gebeurt via een verzoekschrift. Ook dit beroep schorst de betaling van de GAS-boete.

De politierechtbank kan hierbij de opgelegde GAS-boete bevestigen, maar ook verminderen. Tegen de beslissing van de politierechtbank is er geen hoger beroep meer mogelijk.

 

Verwante artikelen


More
Een rijverbod, what's in a name?More
Het bevel tot betalenMore
Rijden onder invloedMore
Veroordeeld, wat nu?Monpuno
Monpuno