Keuring van motorvoertuigen

16 december 2022

Vanaf 1 januari 2023 moeten motorfietsen eveneens gekeurd worden. Hoe zit het met de andere voertuigen? Monpuno geeft een kort overzicht.

1. Algemeen

Om ieders veiligheid op de baan te waarborgen, moet elke voertuig voldoen aan bepaalde technische vereisten. De keuring van motorvoertuigen gebeurt door een erkend keuringscentrum die controleert of je voertuig wel degelijk aan deze wettelijke eisen voldoet.

Een vaak gehoord misverstand is dat je verplicht zou zijn om je voertuig aan te bieden in het keuringscentrum van je woonplaats. Hiertoe ben je niet verplicht. Je hebt zelfs de mogelijkheid om je voertuig te laten keuren in een ander gewest, hoewel de regels daar anders kunnen zijn. De regelgeving inzake het keuren van voertuigen behoort immers tot de bevoegdheid van de gewesten.

 

2. Soorten keuringen

In de eerste plaats kan je voertuig volledig dan wel gedeeltelijk gekeurd worden. Een volledige keuring houdt in dat het voertuig wordt geïdentificeerd met controle van de boorddocumenten. Tevens wordt de technische staat van het voertuig onderzocht om na te gaan of het voertuig voldoet aan de voorwaarden inzake de veiligheid en milieu (bv. nazicht van de remmen, lichten, enz.). Een gedeeltelijke keuring slaat dan op de administratieve (her)keuringen (nazicht van de boorddocumenten) of op de technische herkeuring (bv. indien je voertuig afgekeurd werd).

Anderzijds is er sprake van periodieke en niet-periodieke keuringen. Periodieke inspecties vinden plaats op vooraf vastgestelde momenten en zijn afhankelijk van het soort voertuig. Gewone personenauto's moeten jaarlijks gekeurd worden eens dat het voertuig ouder is dan vier jaar. Autobussen en autocars dienen daarentegen om de drie maanden gekeurd te worden. De niet-periodieke keuringen hangen af van welbepaalde omstandigheden (bv. op verzoek van een bevoegde persoon, na een ongeval of voor verkoop).

Tot slot heb je specifieke keuringen, zoals de oldtimer-keuring, de LPG-keuring of de ADR-keuring. Opgelet, niet alle keuringscentra kunnen deze uitvoeren, dus informeer je op voorhand.

De tarieven van de verschillende keuringen worden jaarlijks geïndexeerd. De tarieven in Vlaanderen en Brussel zijn dezelfde. Een overzicht van de Waalse tarieven vind je hier terug.

 

3. Resultaat van de keuring

Na de keuring krijg je ofwel een groen keuringsbewijs, ofwel een rood keuringsbewijs naargelang je voertuig conform de technische eisen is.

Indien je een groen keuringsbewijs ontvangt, kan dit het volgende bevatten:

  • geen code: het voertuig voldoet aan de technische eisen;
  • code 5: opmerkingen die leiden tot herstelling zonder herkeuring;
  • code 4: gebreken die je nauwlettend in de gaten dient te houden;
  • code 3: (administratieve) gebreken die leiden tot een herkeuring.

Bij een code 3 krijg je een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van drie maanden. Binnen deze termijn dien je het voertuig opnieuw te laten herkeuren in hetzelfde keuringscentrum van de oorspronkelijke keuring.

Een rood keuringsbewijs houdt in dat je voertuig niet conform de technische voorschriften is. Een rood keuringsbewijs kan het volgende bevatten:

  • code 2: gebreken die leiden tot een herkeuring;
  • code 1: verboden voor het verkeer.

Een code 2 impliceert dat je binnen de 15 dagen het voertuig opnieuw moet laten keuren. Een code 1 houdt in dat elk gebruik op de openbare weg verboden is, met uitzondering van de verplaatsing van je woonplaats naar het dichtstbijzijnde keuringscentrum of hersteller. Binnen de twee maanden na de afkeuring moet je het voertuig laten herkeuren.

 

4. Keuring van motorfietsen

Vanaf 1 januari 2023 moeten ook motorfietsen een technische (volledige of gedeeltelijke) keuring ondergaan. De verplichte keuring betreft enkel bij een verkoop of na een ongeval. Een periodieke keuring is echter niet voorzien voor motorfietsen. Het tarief van een volledige keuring zal 48,10 EUR bedragen. De kostprijs van een gedeeltelijke keuring zal, naargelang het geval, tussen 4,20 EUR en 13,20 EUR zijn.

Niet alle motorfietsen vallen onder de nieuwe regeling. Het gaat uitsluitend om de volgende voertuigen:

  • motorfietsen, driewielers en vierwielers met verbrandingsmotoren met een cilinderinhoud groter dan 125 cc;
  • elektrische of hybride motorfietsen met een maximaal vermogen van meer dan 11 kW én een maximale snelheid van meer dan 45 km/u.

Dit betekent dat lichtere motorfietsen (bv. motoren waarvoor rijbewijs A1 geldt) niet verplicht moeten worden gekeurd. Daarentegen is er geen uitzondering voorzien voor oldtimers, customs of zelfbouwprojecten.

De verplichte keuring geldt enkel in Vlaanderen, ofwel motorfietsen die zijn ingeschreven zijn op naam van een persoon met woonplaats in het Vlaamse Gewest. Voorlopig zijn er nog geen plannen om in Brussel of Wallonië een soortgelijke regeling in te voeren. Niettemin kan je een motorfiets wel laten keuren in een Brussels of Waals keuringscentrum.

 

5. Gevolgen van een ongekeurd voertuig

Indien je je wagen laattijdig laat keuren, ben je een bijkomende toeslag verschuldigd in het keuringscentrum. Het bedrag van deze toeslag is afhankelijk van de laattijdigheid van de keuring. De enige uitzondering op deze regel is indien het te laat laten keuren van uw wagen te wijten is aan overmacht.

Rijden met een ongekeurd voertuig wordt bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en/of een geldboete van 80 tot 80.000 EUR (zie "geldig keuringsbewijs" in de app). Ook indien het voertuig waarmee je rijdt niet op uw naam staat, riskeer je één van deze sancties. Het is dus van alle belang om altijd na te kijken of het voertuig dat je gebruikt, beschikt over alle wettelijk verplichte documenten.

Tot slot kan een niet-keuring gevolgen hebben op verzekeringstechnisch vlak. Als je een ongeval hebt met een ongekeurd voertuig, kan je verzekeraar weigeren tussenkomst te verlenen voor dit schadegeval of regres uitoefenen om haar uitgekeerde kosten te recupereren. Je kan hieraan ontsnappen door te bewijzen dat er geen oorzakelijk verband is tussen het ongeval enerzijds, en de technische staat van het voertuig anderzijds.